ruta, enrutador?; enrutar?; rutina; rutinari, rutinària; rutinàriament


En aquesta època de l’any la majoria dels catalanets i catalanetes o bé estem en ruta cap a un destí vacacional o bé estem investigant quina és la millor ruta per arribar-hi. A primer cop d’ull aquest de ruta sembla un mot simple, amb poca història, però no ho és tant com sembla. Feu ruta amb mi i amb el tema Més Enllà dels Lax ‘n’ Busto si ho voleu comprovar:


No busquis regles

que tots els camins porten cap a tu.

Ets la ruta i el destí

tan sols cal mirar endins.


___________________________________________________________________________________________________

RUTA f.

1. Camí que hom recorre en un viatge, una excursió, una sortida amb bicicleta, etc.;  Prosseguint sa ruta triomfal, Riber Sol ixent 42. Els estels fan tot seguit llur meravellosa ruta, Rosselló Many. 213. senda, sender, viarany. Sinònims: itinerari, camí, curs, trajecte, recorregut.


2. Excursió d’alguns dies (St. Joan Despí, ap. Aguiló Dicc.).  Sinònims: excursió, sortida, caminada, travessa, travessada.

 • Quadern de ruta: quadern que descriu tots els detalls per poder completar amb èxit una excursió per una determinada ruta. Exemples:
 • Mapa de ruta: mapa que descriu la manera d’arribar a un lloc determinat seguint un cert itinerari. El mapa de ruta per arribar fins el tresor ningú no sabia on s’amagava. Deixa’m veure el mapa de ruta de la propera cursa de bicicleta de muntanya!

Un nen intenta encaixar els trossos dun mapa del tresor

Un nen intenta encaixar els trossos d'un mapa del tresor

3. Carretera (Pirineus Orientals). Passaré per baix i et trobaré a la ruta, Cerdà Angeleta 254. Per influència del francès route. Sinònims: carretera, vial.

 • Fer ruta: fer camí. Ens vam creuar per casualitat, mentre feiem ruta pel mateix viarany.
 • Estar en ruta (cap a algun lloc): estar de camí cap a alguna destinació.

En nàutica:

4. Trajectòria d’una nau.

 • Ruta Marítima: Itinerari que ha de seguir i que segueix una embarcació per tal d’anar d’un punt a un altre, seguint un rumb o més. El vaixell fa la ruta marítima més ràpida però també la més perillosa degut a la presència de pirates. Sinònims: línia (aquest vapor fa la línia del Mississipi), carrera (aquell vaixell fa la carrera de València a Tarragona), curs (aquella barca segueix el curs de l’Ebre).

Ruta marítima de la primera volta al món realitzada per Magallanes i Juan Sebastián el Cano.

 • Ruta aèria (Aeronàutica): Zona de l’espai aeri definida entre dos punts i proveïda d’ajudes a la navegació aèria de tipus visual o electromagnètic, que és subjecta a regulacions de circulació i de navegació. Sinònims: via aèria.

Rutes aèries des de Tahití

Rutes aèries des de Tahití

5. Línia traçada a la carta nàutica que indica el camí per a anar d’un punt a un altre. Per exemple podríem traçar una ruta des del port de  L’Escala fins al Port de la Selva en aquesta carta Nàutica del Golf de Roses i el Cap de Creus:


6. Cambra de ruta: Departament prop del pont de comandament d’un vaixell on són guardats els cronòmetres, les cartes nàutiques, el quadern de bitàcola i altres aparells, i els llibres i documents relatius a la navegació.

7. Ruta comercial: Trajecte que segueixen els productes que són objecte de comerç. La Ruta de la Seda. Sinònims: via (la via de la Plata).

Ruta de la Seda

Ruta de la Seda

8. Nom amb què fou coneguda, en l’escoltisme català, l’etapa dels joves de disset anys endavant, anomenada actualment clan o truc.

En bioquímica:

9. Ruta metabòlica: Seqüència de reaccions del metabolisme que desemboquen en la síntesi d’un producte, molt semblants en tots els éssers vius, especialment les anomenades centrals.

10. Ruta amfibòlica: Ruta metabòlica central que té una doble funció: pot ésser utilitzada catabòlicament, per a la degradació completa de molècules petites, o bé anabòlicament, per a produir-les.

Etimologia: primera datació al 1803. Del francès route, amb el mateix significat, i aquest del llatí rupta (via) ‘camí romput, fressat’. Vet aquí que soreprenentment l’origen de ruta i el de camí fressat, que varem publicar al Juny, estan relacionats! En l’arbre de derivats etimològics ruta deriva de derrota, que prové del francès antic déroute ‘desbandada’, que al seu torn vé del francès antic desrompre. Aquest darrer també va originar desroter ‘desbandar, dispersar’, que és l’origen probable del verb derrotar.

12. Ruta: Ocell nocturn de l’espècie Strix flammea (Vayreda Fauna Ornitològica). Ocell de la família de les estrígide de plomatge molt fi, groguenc, pintat de blanc-gris i negre en la part superior, i el pit completament blanc, el cap rodó, bec curt i corbat de la punta, ulls grossos i brillants, cua ampla i curta, ungles negres; habita pels murs i torres de les esglésies i pels forats de roques, està amagat de dia i surt de l’amagatall quan fa fosca. Sinònims: òliba.

Ruta o Òliba

Ruta o Òliba

___________________________________________________________________________________________________

ENRUTAR i ENRUTADOR (són correctes?)

Tot i que a Internet podeu trobar referències als termes de tecnologia de les comunicacions: enrutador i enrutar, per designar els termes anglesos: router i routing, respectivament; cap dels diccionaris que he consultat els inclou com a termes correctes. Hom podria pensar que el fet que no apareguin és degut a la seva relativa novetat però el fet que hi hagi una manera oficialment acceptada que si que apareix als diccionaris em fa pensar que no incloure’ls és una decisió conscient. Així, en comptes d‘enrutador hauríem de dir encaminador i en comptes d’enrutar caldria dir: encaminar. Jo penso però que la llei de l’economia lingüística, que indica que els mots curts tendeixen a ser escollits en comptes dels llargs, i la major similitud amb el terme anglès router fan més probable l’expansió d’enrutador que el d’encaminador. Em sembla que tampoc seria tan greu acceptar-ho essent l’arrel ruta un mot totalment correcte. Però és clar, confirmant la mateixa llei el que està passant és que tothom en diu rúter. Està força clar que el pobre encaminador d’11 lletres no podrà fer honor al seu nom i anirà per mal camí! Mai podrà lluitar contra un rúter de 5 econòmiques lletres! Al cap i a la fi, acceptar rúter no seria més greu que el cas de cúter, que prové de l’anglès cutter i ja està acceptat al DIEC.

encaminador

encaminador

Tanta història i no us he dit que diantre és:

 • encaminador (o enrutador, o rúter): Unitat funcional per a la interconnexió de xarxes o subxarxes de comunicació de dades, encarregada de l’encaminament. Poden connectar xarxes d’àrea local (LAN) de tipus diferents, xarxes LAN amb xarxes d’àrea àmplia (WAN), diverses WAN, etc. Poden consistir en un simple ordinador, en el cas d’una petita LAN, però solen ésser més aviat unitats especialitzades. Operen al nivell 3 del model OSI (nivell de xarxa) i permeten la comunicació entre xarxes que fan servir un mateix protocol o uns protocols determinats. Això els diferencia dels ponts, que només poden connectar xarxes molt més homogènies. Vaja, que si puc estar escrivint aquest bloc i vosaltres llegint-lo és perquè hi ha una munió de rúters que interconnecten entre ells els diferents punts de la xarxa internàutica. De ben segur que en teniu un a casa, ja sigui amb fils o en els models més moderns sense fils.
 • encaminar (o enrutar): Determinar el trajecte que ha de seguir un paquet de dades dins d’una xarxa de commutació de paquets per tal d’arribar a la seva destinació. L’encaminador és el maquinari responsable d’encaminar els paquets de dades d’Internet posant-los l’adreça necessària per tal que arribin a destí. Vaja, que els encaminadors són una mena de sistema de correus que envia paquets de bits en comptes de paquets postals.

____________________________________________________________________________________________________

RUTINA f.

1. Costum, pres per l’ús sovintejat, de fer una cosa d’una certa manera poc conscient. Fer una cosa de rutina. Seguir la rutina general. Llevar-se a les sis, ja ho fa de rutina. Seguia la rutina de llegir el diari mentre esmorzava. A Mallorca serem pobres fins que surtirem de sa rutina, Ignor. 39. Tot d’una el silenci d’aquell santuari de la rutina és profanat per uns sons de piano, Llor Laura 48. Sinònims: costum, automatisme, repataneria.

2. (Informàtica) Cadascuna de les parts, funcionalment distintes,  d’un programa. Sinònims: funció, procediment, mètode, algorisme (o algoritme), fórmula. Normalment les rutines són blocs de codi amb una funció específica als quals se’ls dóna un nom únic en un cert context i per als quals es declara una certa forma d’invocació consistent en uns paràmetres d’entrada i un tipus de retorn de sortida. D’aquesta manera, sempre que calgui usar la funció només caldrà invocar-ne el nom i especificar els paràmetres d’entrada que convinguin. Llavors la rutina executarà la funció que implementa usant els paràmetres d’entrada i finalment obtindrà un resultat de l’execució que retornarà com a valor de sortida al client que l’havia invocada. Mitjançant l’ús de rutines s’aconsegueixen dos objectius molt importants en programació:

 • fer programes complexos més fàcils d’entendre i de mantenir pel fet de dividir-los en funcions més petites i menys complexes.
 • evitar repetir les mateixes instruccions cada vegada que es vol fer la mateixa funció. Invocant la rutina corresponent s’executaran totes les operacions i instruccions que la conformin. Noteu a més que una rutina pot cridar d’altres rutines dins ella; i fins i tot pot ser recursiva, quan una rutina es crida a ella mateixa. Un exemple clar de funció que es pot implementar recursivament és l’operador matemàtic factorial (!): Producte dels nombres enters consecutius des de l’1 fins a un nombre donat. Per exemple, el factorial de 5 és:  5! = 5x4x3x2x1=120. Si definim una rutina factorial: 
  • fact(N) = N x fact(N-1), i definim la condició de final: fact(0)=1; llavors quan cridem la rutina provocarà una colla de crides recursives fins arribar a la condició de final: fact(5) = 5 x fact(4) = 5 x 4 x fact(3) = 5 x 4 x 3 x fact(2) = 5 x 4 x 3 x 2 x fact(1) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x fact(0) = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x 1 = 120. Aquesta manera de resoldre el problema pot semblar ineficient però sovint és la manera més elegant i natural de resoldre certs problemes de natura inherentment recursiva.

Etimologia: del francès routine, amb el mateix significat,  derivat de route, ‘camí’. Rutina també deriva finalment de derrota, com ruta. Vegeu l’etimologia de ruta més amunt. L’ús del terme rutina per designar una funció en un programa informàtic és molt encertada ja que els ordenadors són els aparells més rutinaris que hi ha. Els encanta fer les coses molt ràpid i sempre de la mateixa manera. Una bona rutina explica a l’ordenador amb pels i senyals exactament el que ha de fer per arribar fins a un resultat.

3. (Bioquímica/Fisiologia) Pigment vegetal groc de natura flavonoide que, en els animals, presenta una acció similar a la de la vitamina P, incrementant la resistència dels capil·lars.

flavonoides

flavonoides

Etimologia: del vocabulari científic internacional rutin, derivat del llatí ruta ‘camí’.

____________________________________________________________________________________________________

RUTINARI, -ÀRIA adj.

1. Que es fa per rutina. Un procediment rutinari. Un control rutinari. Hey havia gremis que ensenyaven ses regles rutinàries des seu art, Ignor. 79. Ho vulgarisaven tot convertint-ho en rutinari, Pons Auca 178. Moda barcelonina, que no duraria a parer dels rutinaris, Llor Jocs 92. Sinònims: habitual, acostumat, automàtic.

2. Que fa les coses per mera rutina, que es complau a seguir-la. Era una persona molt rutinària, li costava d’avesar-se als canvis. Sinònims: autòmat, repatani.

Etimologia: derivat de rutina. Vegeu l’etimologia de rutina (1 i 2) més amunt.

____________________________________________________________________________________________________

RUTINÀRIAMENT adv.

D’una manera rutinària. Senzilla i rutinàriamente treballades, Verdaguer Exc. 51. Sinònims: automàticament, repatàniament, d’esma (fer una cosa d’esma: fer una cosa rutinàriament).

Etimologia: derivat de rutinari. Vegeu l’etimologia de rutinari més amunt.

____________________________________________________________________________________________________

Apa-li, cap a dormir!

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: