valor


L’Oriol va proposar aquest mot ara ja fa una colla de mesos. Deia:

Sempre a la feina estem amb el tema del “valor afegit”. Així doncs que et sembla valor com a mot (cert que és molt comú, però …)

“El valor d’una cosa és el conjunt de qualitats que la fan estimable.”

Quina definició més bonica. Realment sintetitza tot el reguitzell de dades que us presento més endavant.

Fins ara no havia tingut el valor de dedicar-me a investigar aquest mot perquè trobava que tenia molts significats i que es faria feixuc. Però la conjunció de tres esdeveniments ha fet que consideri que és el moment propici. El primer fet és positiu: un amic fa ben poc va tenir el valor de saltar en paracaigudes! Els altres dos fets són ben negatius. D’una banda, ens acaba de deixar una persona de valors artístic i humà extraordinaris. Em refereixo a la gran pianista Alicia de Larrocha:


De l’altra, Zapatero ha decidit apujar-nos l‘Impost del Valor Afegit, l’omnipresent IVA! Per fer-vos oblidar aquest fet momentàniament aquí hi trobareu una sèrie de frases històriques de personatges cèlebres relacionades amb el valor: Cites sobre el valor i els valors. A mi les que més m’han agradat són:

 • Els homes rara vegada tenen el valor suficient per a ser o extremadament bons o extremadament dolents. (Niccolò Machiavelli)
 • El valor és com l’amor, necessita una esperança que l’alimenti. (Napoleon Bonaparte)

________________________________________________________________________

VALOR m. o f.

1. Qualitat o conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada, valgui. El valor d’una obra literària. Ha en son cor més dubtat e amat lo poder finit, de poca valor, que lo vostre qui és infinit, honrat sobre tots poders, Llull Cont. 14, 6. Sinònims: vàlua, mèrit, validesa. Per exemple, vegeu l’article: Més valor per a les illes Formigues, on s’afirma: amb les accions que s’han posat en marxa s’afegirà un tercer valor, el cultural, a un espai que fins ara es debatia entre els valors turístics i el pesquers.

 • Abast de la força, de la significació, de l’eficàcia d’un mot, una expressió, d’un parlament, d’una acció, d’una cosa, etc. Aquest certificat no té cap valor. No sé quin valor cal donar a les seves paraules. És un argument que no té cap valor. Te diré les armes… què signifiquen, e la valor de aquelles, Tirant, c. 33. Corona funeral que et só teixida, amich, no té valor, Cases A., Poes. 109. Com a exemple aquí teniu la conferència inaugural que va fer Salman Rushdie al Fòrum de Barcelona: El valor de la paraula. I aquí la pàgina del Fòrum: valor de la paraula.
 • Grau de consideració social; categoria social. O la prena per muyler o li dó marit de sa valor, Usatges 112.
 • (art) Terme de la crítica d’art usat per a parlar dels caràcters constitutius de l’estil.
 • Teoria dels valors: (filosofia) Doctrina que cerca d’establir el significat i el fonament del que hom anomena “regne del deure” o del conjunt d’estimacions valoratives sobre la realitat i l’home i sobre llur sentit. També és denominada axiologia, i àdhuc estimativa.
 • Valor lingüístic:  (lingüística) Segons F. de Saussure, sentit d’una unitat lingüística definida per les posicions relatives que pren a l’interior d’un sistema lingüístic.
 • Valor social: Valor reconegut socialment o considerat important per al manteniment i la perpetuació de l’ordre social.
 • Valor ètic: imperatiu d’acció, és a dir, obligació a actuar d’una manera determinada en cada situació. Cada persona a nivell individual i cada cultura a nivell general es caracteritza per tenir una determinada escala de valors. L’escala estableix una jerarquia entre allò que és moralment més important i allò que no ho és gens. Els valors són  el nucli de tota moral. Més detalls aquí.També podeu visitar valors.org. I una reflexió interessant d’una blocaire al respecte: l’escala de valors.

2. Força de l’ànim; coratge a emprendre grans afers, a afrontar les dificultats sense por. Integritat d’esperit davant els perills o les adversitats. Combatre amb valor. Donar prova d’un valor heroic. Un acte de valor. Els assetjats donaven prova d’un gran valor. No tenir valor de plantar-li cara. En actes virtuosos o de gran valor són estades eguals, Metge Somni iv. Me saludà amb tal expressió… que me faltà valor per mirar-la dues vegades y per voltar es cantó, Maura Aygof. 11. Sinònims:coratge, valentia.


 • Tenir valor de fer una cosa: gosar fer-la.
 • Tenir el valor de negar l’evidència (Expressió irònica): Senyor president, encara té el valor de negar l’evidència de la crisi?

3. Allò en què és estimada o apreuada una cosa; el seu preu, la quantitat que es dóna a canvi d’ella. Estimació dinerària d’un bé o un dret. Pagar… los dits cinch cents florins d’or per la valor de dit cavall, doc. a. 1397 (RLR, vi, 380) Per haver lo Rey alterat el valor del croat, Rúbr. Bruniquer, v, 77. Sinònims: preu, estim, paper (document negociable que representa un valor en diner).

 • Qualitat de determinats béns que els fa mereixedors d’ésser equiparats a una certa quantitat de diners. Preu pecuniari en què es manifesta el valor. El valor d’una finca, d’una mercaderia. Valor intrínsec, real. Els valors de borsa. Vegeu quin és el Valor de la producció de Catalunya al 2008 desglossat en els diferents àmbits econòmics aquí. I aquest article: Enfocament i creació de valor sostenible.
 • Valor de canvi: Valor en funció de l’eficàcia en el canvi.
 • Valor d’ús: Valor en funció de la capacitat per a ésser útil.
 • Valor venal (d’un objecte): Valor comercial.
 • Valor cadastral: és un valor administratiu, que serveix de base o es pren com a referència en relació amb determinades actuacions de les Administracions Públiques:
  • De caràcter fiscal: Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, entre d’altres.
  • De caràcter no fiscal: expropiació, valoracions urbanístiques, determinades ajudes, beques i subvencions públiques, etc.
 • Valor actual (assegurances de vida): Valor de la prima i de les prestacions en la data d’efecte del contracte o en una altra data determinada.
 • Valor declarat: Valor que es declara com el corresponent a un bé per al pagament dels impostos.
 • Valor IDH (Índex de Desenvolupament Humà): Segons la última estadística disponible (2005) Catalunya és al lloc 18 del rànquing mentre que Espanya és al 13! En canvi a l’any 2004 Catalunya era al 15 i Espanya al 19. Curiós, que va passar del 2004 al 2005 que ens va fer perdre pistonada? Vegeu les estadístiques aquí: Demografia i qualitat de vida.
 • Cosa de valor: cosa que val quelcom. Lo auar… no gosa menjar coses ne viandes de valor…, mas les pus mesquines que troba per ço que no li costen molt, Genebreda Cons. 221.
 • De gran valor: que val molt. De poc valor: que val poc. Que li pendrà la joia que té de més valor, Atlàntida, vi. En Pep Guardiola té clar el gran valor de cada victòria: «Guanyar en aquests camps té moltíssim valor i ens reforça».
 • Cadena de valor: en una empresa, subdivisió de l’activitat productiva que desenvolupa en els diferents passos que la composen per tal d’analitzar-ne els costos i el valor que afegeixen, de manera que es pugui determinar si són els adequats per aconseguir un producte competitiu i amb marge de benefici per l’empresa. Aquí trobareu una explicació més detallada (en castellà): Cadena de valor.

Frase feta: Posar en valor: Fer valer. Sinònims: realçar, donar relleu a, remarcar, subratllar, enaltir, encarir, valorar, apreciar, posar en relleu. Cal posar en valor tant la qualitat artística com la humana de la gran pianista Alicia De Larrocha.

4. (Economia) Abstracció bàsica de la teoria econòmica que permet l’homogeneïtzació de tots els elements o objectes materials dels quals tracta. Sinònims: títol (normalment usat en plural: títols. Documents que fan fe d’un crèdit envers l’Estat o una societat comercial), acció, obligació.

 • Títol representatiu de participació en els havers d’una societat, de quantitats prestades, de mercaderies, de serveis, etc. Normalment s’usa en plural: Els valors de l’empresa tornen  a cotitzar a l’alça després d’un període baixista que ha durat 6 mesos. Els valors vells s’enlairaven a altituds inversemblants, Oller Febre, i, 167.
 • Valor cotitzat a borsa o valor borsari: Valor registrat en el butlletí oficial de la borsa redactat pels agents de canvi.
 • Valor mobiliari o Títol valor: Valor que es pot transformar en liquiditat. En anglès: security.
 • Valor nominal: Valor que, en un títol o efecte mobiliari, consta en representació d’una part alíquota de capital, d’un emprèstit, etc.
 • Valor afegit: Conjunt de remuneracions (valors, beneficis, interessos, etc.) generades en la realització de l’activitat productiva. Programa d’economia de TV de Catalunya: Valor Afegit.
 • Valor residual: Valor mínim que tindrà un determinat bé amortitzable després que hagi acabat la seva vida útil.
 • Valor de primera (usat generalment en plural): Acció emesa per una empresa de gran notorietat, reputació i solidesa, la qual actua en sectors econòmics importants i té molta capacitat per a generar beneficis. Sinònims: acció de primera.
 • Valor estret: Valor d’elevada volatilitat, poca liquiditat i d’alt risc a la borsa, que sol tenir un preu baix i es negocia en un mercat estret. Sinònims: rampoina (informalment).
 • Impost sobre el valor afegit (IVA): Impost directe que grava les diferents fases per les quals passen els béns i serveis, des de la seva producció fins al consum, prenent com a base l’augment del valor produït en cada fase. De plena actualitat perquè el govern espanyol ha decidit apujar-nos-el. Quina gran mesura per reactivar l’economia! Ara que a TV3 busquen la Nova Trinca com a primer nou senzill podrien treure una versió actualitzada d’aquest clàssic: l’IVA:


 • Ad valorem: Locució llatina que significa ‘segons el valor‘.
 • Anàlisi del valor: Anàlisi que permet d’establir la relació entre les funcions d’un producte i el cost de la seva producció.
 • Deute de valor: Deute que consisteix en l’obligació de lliurar una quantitat de diners d’un determinat valor en termes reals.
 • Proposta de valor: Estratègia de màrqueting utilitzada per una empresa amb la finalitat d’establir clarament la seva posició en el mercat respecte de la competència. En anglès és la famosa value proposition!

5. (Matemàtiques/Ciències): Quantitat numèrica, nombre. Determinació quantitativa particular.

 • Valor d’una expressió: Resultat obtingut una vegada efectuades les operacions que formen part de l’expressió. El valor que pren una funció per un valor donat de l’argument. Exemple: 1 + 1 = ?. Dependrà del sistema en que estiguin representats els 1 de l’expressió anterior. Si estan en sistema decimal (el que assumim per defecte) i expressem el valor resultant en decimal llavors el valor de l’expressió és 2. Ara bé,  si la resposta la donés un ordenador el resultat seria 10, perquè aquesta és la representació del valor 2 en sistema binari.
 • Valor mitjà: Mitjana aritmètica.
 • Valor absolut: vegeu la definició de la viquipèdia.
 • Valor principal: Per a una funció inversa trigonomètrica com arcsinus, arccosinus o arctangent, valor numèric més petit pres en un interval concret.
 • Valor propi: Factor de proporcionalitat entre un vector propi i la seva imatge. En un endomorfisme d’un espai vectorial, zero del polinomi característic. Prové de l’alemany Eigenwert que en anglès es va traduir com a eigenvalue, preservant l’eigen ‘propi’ de l’alemany. De la mateixa manera el vector propi prové del terme alemany Eigenvektor (eigenvector en anglès).
 • Valor de cresta: Màxim dels valors que pren una corba en un interval donat.
 • Valor eficaç: Valor màxim de la tensió o de la intensitat d’un corrent altern sinusoïdal dividit per l’arrel de 2.
 • Valor crític (estadística): Valor o cadascun dels dos valors de l’estadístic de contrast que separen la regió crítica de la regió d’acceptació.
 • Valor mesurat: Valor observat del pes, del volum o de tota altra propietat d’un material analitzat mitjançant una lectura instrumental.

6. (Música) Durada relativa d’una nota o d’un silenci, indicada per la manera com aquesta nota o silenci són representats. Sinònims: durada. L’Alicia de Larrocha no només coneixia el valor exacte de cada nota, sinó que era capaç d’executar-lo ratllant la perfecció.

 • (per extensió) Signe destinat a determinar el valor o la durada d’una nota o d’un silenci. Per exemple: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa i semifusa. Podeu veure’n els símbols corresponents a l’apartat Valor de les Notes de l’article: Nota.

7. (Numismàtica/Sigil·lografia):

 • Valor facial: En una moneda o un segell, valor indicat per estampació o encunyació i que pot diferir del seu valor real. Sinònims: valor nominal. També s’aplica a bitllets i títols valor. Per exemple aquí teniu els valors facials en złotych de les monedes i bitllets polonesos abans de l’entrada de l’Euro:

Valors facials del sistema monetari polonès

Valors facials del sistema monetari polonès

 • Valor real: Valor de mercat d’una peça monetària o d’un segell. Sinònims: valor de mercat, valor efectiu. En sistemes monetaris en vigor normalment el valor facial i el valor real coincideix. Quan el valor real disminueix respecte al facial vol dir que la moneda s’està devaluant i es pot arribar a una situació de corralito com va passar a l’Argentina. Quan un sistema monetari entra en desús sovint acaba passant que les monedes i bitllets acaben adquirint més valor real del que tenien facial perquè passen a ser antiguitats anhelades pels col·leccionistes.

8. (Art):

 • Propietat d’un color per la qual es distingeix com a clar o fosc.
 • Relació d’una part d’una pintura a una altra tocant al clar i l’obscur.

8. Valor adaptatiu (genètica): Proporció d’assoliments (fertilitat, viabilitat) aconseguits en la generació següent pels diferents genotips dels individus d’una determinada generació.

9. Valor globular (fisiologia animal): Riquesa mitjana d’hemoglobina d’un eritròcit.

10. (Alimentació):

 • Valor biològic: Paràmetre emprat per a valorar la qualitat nutritiva d’una proteïna.
 • Valor calòric o Valor energètic: Quantitat d’energia fisiològicament disponible d’un aliment, tenint en compte, per tant, les pèrdues durant la digestió, l’absorció i la utilització.
 • Valor nutritiu: Qualificació d’un aliment en funció de la seva capacitat de satisfer les necessitats energètiques, plàstiques i protectores de l’organisme.
 • Valor panificable: Capacitat de panificació.

11. (Informàtica):

 • Pas de paràmetre per valor: s’anomena així el fet de passar el valor d’una variable com a argument a un mètode en oposició al pas de paràmetre per referència, que consisteix en passar com a argument l’adreça de la variable que conté el valor. La diferència entre aquestes dues alternatives de pas de paràmetre rau en el fet que quan el paràmetre es passa per referència, el mètode pot modificar-ne el valor i les modificacions no es perdran quan el mètode acabi d’executar-se. En canvi, si l’argument es passa per valor, qualsevol canvi en el seu valor que es produeixi dins el mètode no es veurà reflectit en la variable passada com a argument un cop el mètode acabi d’executar-se.

12. Llinatge existent a Cervera del Maestrat, València, Beniatjar, Banyeres, Alcoi, etc.

Etimologia:  primera datació al s. XIV en obres de  Ramon Llull. Prové del llatí tardà valor, -ōris, amb el mateix significat. Valor és un derivat de valer, que al seu torn prové del llatí valēre ‘ser vigorós, potent; tenir valor’. Noteu que el llatí tardà és el del període comprès entre l’any 200 i el 800 D.C.

____________________________________________________________________________

I alguns valors més:

 • Enric Valor i Vives (Castalla, l’Alcoià, 1911 – València, 2000): Narrador i gramàtic valencià que va fer un dels més importants treballs de recolecció i recuperació de la lexicografia valenciana i fou un dels principals promotors de la estandardització i normativització del valencià al País Valencià. Entre d’altres coses va col·laborar en l’elaboració de l’Alcover-Moll i recopilà i escrigué les Rondalles Valencianes. Trobareu molts més detalls a la viquipèdia, i aquí. Resumint: una persona de gran vàlua que dedicà la seva vida a la seva llengua!
 • El següent tema de’n Pau Alabajos m’ha semblat de màxima actualitat:

si la llengua és la joguina

predilecta del govern

si l’horta es troba en mans

dels especuladors

si el valor de la vivenda

no sembla estancar-se mai

si l’atur és implacable

i el teu sou escàs…