hivernar, hibernar, eixivernar; hivernacle, hivernatge?, hiverner, hivernació, hibernació, eixivern,-ada, eixiverniu; hivernada, hivernal, hiemal, hivernant, hivernenc,-a;


Avui l’hivern ens ha agafat a contrapeu. Quan ja tots esperàvem l’arribada de la primavera ens ha recordat que encara és ben viu! He pensat que era una ocasió idònia per entendre la diferènca  entre hivernar i hibernar. De passada, m’he trobat amb una colla de mots desconeguts i sorprenents: eixivernar, eixiverniu, hiverner, hiemal

Us convido a explorar-los tranquil·lament mentre esperem que la neu es fongui en aquest eixivern forçat en què ens trobem. Ah, i els hivernencs tapeu-vos bé, que fa fred!

Per encetar, un poema de’n Martí i Pol amb fotos hivernals d’allò més escaients:

__________________________________________________________________

HIVERNAR v. intr.

Passar l’hivern en un indret. Calda cremant que no sentiu ivern | ni menys sabeu en quin temps se iuerna, Corella Obres 436. Puys hivernàvem | e’ns ne tornàvem | a galejar, Spill 1506. Los aucells qui ivernan lonch del Nil, Febrer Purg. xxiv, 64.

Només un ós polar pot hivernar en un lloc així

Sinònimseixivernar (especialment dit del bestiar).
Etimologia: primera datació al 1460. Pres del llatí hibernare, amb el mateix  significat.

__________________________________________________________________

HIVERNACLE m.

Construcció amb coberta i parets transparents, on es conreen plantes en les condicions més favorables perquè es facin.

Interior de l'hivernacle de Darwin

  • Efecte hivernacle: Escalfament de l’atmosfera i la superfície d’un planeta que s’esdevé pel fet que l’atmosfera deixa penetrar la radiació solar (d’ona curta) i reté la terrestre (radiació infraroja, d’ona llarga).

L'efecte hivernacle

Etimologia: del llatí hibernacŭlum, amb el mateix significat.

__________________________________________________________________

HIVERNATGE m. ?

Aquest mot resulta una mica controvertit perquè si el busqueu als diccionaris no l´hi trobareu. De fet jo l’he investigat després de veure un cartell que anunciava: Hivernatge per a vaixells. A l’Optimot si que l´hi he trobat i la definició vindria a ser:

1. Lloc acomodat a fi d’hivernar-hi, de passar-hi l’hivern (especialment les embarcacions). Finalment vàrem trobar un hivernatge econòmic per al veler. Sinònims: magatzem, dipòsit, docs (usat normalment en plural: zona del port amb magatzems, zona de càrrega i descàrrega), hangar (especialment per aeronaus), refugi, abric, cau, alberg, iglú (lloc on els esquimals passen el llarg hivern). Un altre sinònim que jo crec seria plausible és el de guardavaixells o guarda-vaixells, així com d’un lloc per guardar els mobles se’n diu guardamobles o d’un per guardar la roba guarda-roba. Tot i no ser als diccionaris el mot hivernatge és ben viu i l’empren les empreses especialitzades en manteniment de vaixells: Hivernatge i manteniment de vaixells a Menorca. Hivernatge del “Bufalvent”. Noteu també que quan l’hivernatge és per a plantes cal usar el mot hivernacle!

  • Hibernació (significat 4, més avall) també s’aplica al fet de passar una embarcació l’hivern en un lloc concret. A mi em resulta una mica sorprenent que sigui la hibernació amb ‘b’ i no la hivernació amb ‘v’ la que s’apliqui a les barques, però potser és perquè mentre hivernen les barques no fan brogir els seus motors i estan efectivament en un període de total inactivitat, que es correspon amb el significat 2 de la hibernació. Amb les barques passa doncs com amb els óssos (vegeu significat 1 d’hibernar més avall), que hibernen (estan inactives) i hivernen (passen l’hivern) simultàniament en un hivernatge. En un magatzem, vaja.

2. Hivernada (en un vaixell). Sinònims: hivernació, hivernada, eixivern o eixivernada. Aquest significat el dedueixo de l’entrada de l’Enc. Cat. L’Antártida on diu: el belga Adrien de Gerlache, en el seu vaixell, reeixí en el primer hivernatge a l’Antàrtida (1897-98); i el noruec C.E. Borchgrevink dirigí la primera hivernada a terra (1899-1900). El  dubte que em queda és si realment hivernatge només s’hauria d’aplicar quan es tracta de vaixells però el significat 1 reforça aquesta hipòtesi, tot i que en un cas fem referència a l’hivernatge de la pròpia barca en un lloc i en l’altre a l’hivernatge d’algú dins una barca. Al mateix exemple de l’Enc. Cat., tot just després d’usar el mot hivernatge diu: …primera hivernada a terra. Aquesta indicació explícita de ‘a terra‘ fa pensar que potser realment l’únic que volien era evitar repetir el mot hivernada dos cops al mateix paràgraf. Si fós així, però, podrien haver usat algun dels sinònims: hivernació, eixivern,… Així doncs, potser només volien fer explícita la subtil diferència d’indret que implica dir hivernada o dir hivernatge. Sigui com sigui, que hivernada i hivernatge tinguin significats lleugerament diferents em sembla una bona manera d’enriquir el nostre lèxic i voto per tal que així sigui!

3. Fet d’acondicionar l’aigua d’una piscina per a passar l’hivern mantenint-la en condicions per a una fàcil arrencada a la primavera. Al final de la temporada, quan la temperatura es situa entre 12 i 15º C, s’aconsella procedir a l’hivernatge de l’aigua de la piscina. L’hivernatge és una operació essencial per el manteniment de la piscina. A més de la seva acció protectora per l’aigua i beneficiosa per el funcionament adequat de tots els components de la piscina, assegura també una arrancada més fàcil. Vegeu: hivernatge.

  • Coberta d’hivernatge: guarda que es col·loca sobre una piscina per tal de protegir-la durant l’hivern deixant-ne l’aigua tapada i a les enfosques, evitant així que s’embruti i que hi proliferin les algues.

__________________________________________________________________

HIVERNACIÓ f.

Estada en un indret durant l’hivern. La hivernació dels pastors a les cabanyes de la vall era molt dura. Sinònims: hivernada, eixivern, eixivernada.

__________________________________________________________________

HIVERNADA f.

1. Estada en un indret durant l’hivern. Sinònims: hivernació, eixivern, eixivernada.

  • Àrea d’hivernada (ornitologia): zona en que és pot trobar un determinat ocell passant l’hivern. Les àrees d’hivernada africanes varien molt d’una espècie a una altra. Vegeu: Àrees d’hivernada.

2. Hivern. Temporada d’hivern. …en el cas del meu company de l’Observatori, la tasca consisteix en preparar els equips per a l’hivernada. Això inclou tancar i segellar les casetes, assegurar els vents de les casetes, desmuntar el sondejador ionosfèric i baixar la seva antena. Sinònims: hivern.

Etimologia: primera datació al s. XIV, Pere III; derivat de hivernar.

__________________________________________________________________

HIVERNER m.

Persona que es lloga com a mosso  solament per a l’hivern. Sinònims: mosso, temporer (d’hivern). Noteu que un mosso és un criat, especialment de masia, o una persona que fa les feines mes humils d’un establiment. Per tant, els monitors d’esquí, tot i ser treballadors temporers dhivern a les estacions catalanes no crec que es puguin considerar hiverners.

Els monitors d'esquí de les estacions catalanes, hiverners?

__________________________________________________________________

HIVERNAL adj.

Relatiu o pertanyent a l’hivern. Sinònims: hivernenc, hiemal.

  • Cau hivernal (o cau d’hivern): Cau d’un animal en hibernació.

Etimologia: primera datació al s. XV; del llatí tardà hibernalis, amb el mateix significat.

paisatge hivernal

__________________________________________________________________

HIEMAL adj. (poètic)

Hivernal. Sinònims: hivernal, hivernenc.

Etimologia: derivat culte pres del llatí hiemāle, amb el mateix significat.

__________________________________________________________________

HIVERNENC,-A adj.

1. Hivernal . Sinònims: hivernal, hiemal.

2. Que és molt sensible als freds de l’hivern. Sinònims: fredolic, fredolí, fredeluc, fredolenc (dialectal Eivissa)

Etimologia: derivat de hivern.

__________________________________________________________________

HIVERNANT adj. i m. i f.

Que passa l’hivern en un indret, dit especialment dels ocells migradors.  Els ocells hivernants al nord d’Àfrica. Cens d’aus hivernants al Delta de l’Ebre. Ocell hivernant, la grua es refugia a la meitat sud de la Península Ibèrica…

Etimologia: derivat de hivernar.

__________________________________________________________________

HIBERNAR v.

1. (intransitiu) Estar en hibernació. Passar l’hivern en estat d’hibernació. (Vegeu significats 1 i 2 d’hibernació més avall). Els óssos són el típic exemple d’animal que hiberna. La diferència entre hivernar i hibernar és súbtil però important:  els óssos hibernen mentre hivernen al seu cau. Vaja, que passen l’hivern al seu cau en estat d’hibernació. Sembla però que si el canvi climàtic contínua això es podria acabar: Los osos han dejado de hibernar por el calentamiento terrestre. De tota manera, després de la nevada d’avui sembla que més que cap a un escalfament global anem cap a una glaciació!

2. (transitiu) Sotmetre (olis comestibles) a hibernació (veure significat 3 d’hibernació) .

3. (Informàtica) Posar un ordenador en un estat de letargia en què es desen totes les dades i programes que es troben a la memòria volàtil (RAM) al disc dur. Això permet a l’ordenador gastar molta menys energia i a l’ensems permet a l’usuari rearrencar-lo més ràpidament i exactament en l’estat en què s’havia quedat abans de la hibernació. Això s’aconsegueix movent de nou la còpia que s’havia desat al disc dur a la memòria volàtil.

hibernar Windows

Etimologia: del llatí hibernare, amb el mateix significat.

__________________________________________________________________

HIBERNACIÓ f.

1. Conjunt de fenòmens biològics provocats per l’hivern en alguns mamífers i ocells (la major part dels homoterms i alguns peciloterms),  com ara la letargia i la minva del ritme vital, que els serveixen per a resistir el medi desfavorable aïllant-los-en. Sinònims: letargia, inactivitat. Al següent vídeo de la BBC podeu veure com un ós negre i els seus cadells hibernen:


2. Inactivitat, inèrcia, improductivitat. Indústria en estat d’hibernació. Després de la guerra, els sindicats quedaren uns quants anys en hibernació. La sonda Rosetta surt de la hibernació per trobar-se amb un asteroide. Sinònims: ensopiment, letargia, sopitesa, sopor,  endormiscament, somnolència, inactivitat, improductivitat.

3. (en l’àmbit de la indústria alimentària) Procediment aplicat als olis comestibles consistent a provocar una cristal·lització dels glicèrids de punt de fusió més elevat per mitjà d’un refredament a baixes temperatures i a filtrar posteriorment l’oli líquid que sobreneda, a fi d’obtenir un oli límpid i transparent que no s’enterboleixi amb el fred.

4. (en transport marítim) Estada d’una embarcació dins d’un port o un edifici per a passar-hi l’hivern. Vegeu també: a redós.

Etimologia: del llatí hibernatio, -ōnis, amb el mateix significat.

__________________________________________________________________

EIXIVERNAR v.

1. (intransitiu impersonal) Fer hivern; fer temps hivernal. Fer el temps propi de l’hivern. Enguany eixiverna molt fort. Hi tant que sí! Avui ha eixivernat més que mai a Barcelona!

2. (intransitiu) passar l’hivern en un indret, especialment el bestiar. Aquests cavalls eixivernen a Espinavell. Aníbal fou vencedor en la batalla de Cannas; aprés que hagué exivernat en Càpua ab menjars delicats, delità’s en dormir reposant en banys plasents, Tirant, c. 128.

3. (transitiu) Dur el ramat d’ovelles a pasturar a terra d’altri, durant l’hivern, per escassesa de pastura en la terra pròpia (Esterri d’Àneu).

Etimologia: primera datació al s. XIV, Consolat; del llatí exhibernare, amb el mateix significat.

__________________________________________________________________

EIXIVERN m. o EIXIVERNADA f.

Acte d’eixivernar. Estada en un indret durant l’hivern. Sinònims: hivernada, hivernació.

Etimologia: derivats de eixivernar.

__________________________________________________________________

EIXIVERNIU m.

1. Temps que dura l’eixivernada d’un animal en un indret.

2. Cost de l’eixivernada d’un animal.

Etimologia: derivats de eixivernar.

__________________________________________________________________

Bé, la meva resposta a la nevada de flocs ha estat una bona nevada de mots! Espero que hagueu arribat fins al final i no hagueu quedat colgats pel camí!

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: