providència; proveir; pròvid,-a, provident, providencial, providencialisme, providencialista; pròvidament, providentment, providencialment


Tant si ens agrada com si no la providència (divina) i les providències (judicials) poden marcar el destí de les nostres vides. Tant de bo que la Providència tingui cura de la nostra estimada Sagrada Família el proper 7 de novembre i eviti que li passi res, mentre la tuneladora li fa trontollar els fonaments i la poc providencial visita papal l’omple de gents!

Passi el que passi anireu ben proveïts per l’ocasió si aconseguiu pair l’apunt que vé. Per ajudar en la digestió us proposo un tema dels colombians Providencia:


________________________________________________________________________

PROVIDÈNCIA f.

1. Mesura o acció presa per endavant amb vista d’una necessitat esdevenidora o possible. Sinònims: mitjà, previsió, mesura, traça, llivell. Alerta, una provisió és subtilment diferent d’una providència! Les provisions gairebé sempre són materials i tangibles: queviures, medicaments,.. a excepció de les provisions judicials. En canvi les providències acostumen a ser immaterials: mesures, lleis, plans, disposicions, resolucions..

Lo rey… és necessari haia memòria de las cosas passadas e providència de las esdevenidoras, Egidi Romà, ll. i, pt. 2a, c. 8. A mi és de dar providència que lo paper no vos falte, Lacavalleria Gazoph. Es fred i tallant, i la principal providència a pendre és procurar-se un bon foc, Massó Croq. 195. La Superiora comunicava les darreres providències en previsió de l’assalt, Caselles Mult.57.

2. Qualitat de provident. De prudència… hixen quatre virtuts, ço és: docilitat, prouidència, circumspectió…, Eximenis II Reg., c. 66. La gran esperiència… los dóna providència en ben aconsellar, Alegre Transf. 47 bis. Sinònims: prudència. 

 • Senyors de gran providència o Vostres providències: tractament respectuós que es donava antigament als regidors o governants d’una ciutat, d’un país. Als molt magnífichs e de gran providència senyors los consellers de la insigna ciutat de Barcelona, doc. any 1497 (Ardits, iii, 137). Queda clar que no podem anomenar Senyors de gran Providència als nostres governants actuals, doncs la crisi en la que ens trobem demostra la seva notable  manca d’aquesta virtut!

3. Previsió i cura que Déu té de les seves criatures; acció divina encaminada a ajudar a les criatures, i sobretot als homes. Més detalls aquí. ¿Què has tu, creatura, que tu no u hajes de la providèntia e bondat del Creador?, Pere IV, Cròn. 19. Sinònims: voluntat divina. Vegeu també la definició que se’n fa al Diccionari Enciclopèdic de filosofia: providència, i l’estudi: La Providència, segons Sant Tomàs, on es defineix així:

La providència és la voluntat divina segons la qual totes les coses reben la conducció convenient cap al seu fi, amb la qual cosa apareix expressament que la providència pertany a la voluntat.

La providència abasta totes les coses. Déu però, proveeix en grau divers el que es necessari, el contingent i el voluntari.

 • (Per extensió) La Divina Providència (o simplement la Providència): Déu com a provident,  considerat com a governant de totes les criatures amb la seva saviesa. Par tant com la diuina Prouidència ha ordenat, Tirant, c. 1. Feu-vos dignes de l’alta missió que la Providència us confia, Collell Flor. xxxii. Sinònims: Déu, Nostre Senyor, l’Altíssim, el Totpoderós, l’Omnipotent, el Creador, el Senyor. A la Crònica de Jaume I ell mateix explica que el seu nom el va decidir la Providència d’entre tots els dels apòstols:

…El darrer ciri a consumir-se fou el que duia escrit el nom de Jaume, i aquest fou el nom que la reina Maria de Montpeller escollí per al seu fill. La Providència decidí que fos l’apòstol sant Jaume qui donés el nom al futur rei conqueridor, esdevenint Jaume I d’Aragó… Més detalls aquí.

La Divina Providència també apareix al final de la Declaració d’independència dels Estats Units d’Amèrica:

I en suport d’aquesta Declaració, amb absoluta confiança en la Protecció de la Divina Providència, hi invertim les nostres Vides, les nostres Fortunes i el nostre sagrat Honor.

 • (figuradament) es pot aplicar a entitats no divines quan fan una acció benefactora eficaç o presten auxili de manera extraordinària: El teu germà ha estat la meva providència. Una gran benefactora, providència dels pobres. La viuda… repetint-me entre sanglots, bo i assenyalant-me el noiet, que fos jo la seva Providència, Pons Com an. 64.

Triomf de la Divina Providència (1633-1639), Pietro de Cortona

 • Clarissa de la Divina Providència: Membre de la congregació religiosa femenina fundada per Teresa Argunyol i Fontseca a la vila de Gràcia (Barcelonès) el 1849, amb una forma de vida que combinava la clausura i l’ensenyament. Més detalls aquí.

Puix que sou el cobricel

de tota humana indigència

Verge de la Providència

enduiu-nos tots al cel.

Goigs de la Mare de la Divina Providència

En l’àmbit de la justícia:

4. Resolució o disposició judicial dictada per un jutge o per un tribunal per a la tramitació d’un afer. Acustuman los jutjes inferiors donar las suas providèncias en lengua vulgar, doc. a. 1740 (Hist. Sóller, i, 719). Sinònims: resolució, disposició, provisió, decisió.

En l’àmbit de la ciència:

5. (En plural) Providències (nom científic Providencia): Eubacteris gramnegatius de la família de les enterobacteriàcies. Les providències són sovint la causa d’infeccions del tracte urinari i també de la diarrea del viatger. Floreixen a 37ºC en aigües contaminades. Se n’han identificat almenys les següents espècies: alcalifaciens, heimbach, rettgeri, rustigianii i stuartii. Més detalls en anglès a: Providencia.

Fotografia de feix d'electrons d'un biofilm cristal·lí de Providencia rettgeri (a dalt)

Toponímia:

 • La Providència: (2.381 habitants el 2009) Zona residencial del municipi de Bétera (Camp de Túria), al sud del terme, sobre un promontori del mateix nom.
 • Convent/Església/Escola de la Divina Providència: acostumen a anomenar-se així els centrs de les monges Clarisses de la Divina Providència, per exemple un convent a  Badalona i una escola a Mataró.
 • Mare de Déu de la Providència:

  • Edifici històric del municipi de Ribera d’Ondara (Segarra).
  • Santuari del municipi de Tortosa (Baix Ebre). Sinònims: Santuari de Mig Camí.

Santuari de la Mare de Déu de la Providència

 • Carrer del barri de Gràcia de Barcelona. Així el decoraven per les festes de Gràcia de 2008:
 • Illa paradisíaca del carib colombià.

Platja i muntanya es fonen a l'illa Providencia

 • Comuna de Santiago de Chile. Providència és una comuna benestant que destaca per les seves àrees verdes i la seguretat ciutadana. Una comuna és la divisió  político-administrativa menor que hi ha a Chile i es correspon amb el que aquí coneixem com a municipi més que no pas amb un districte; doncs la comuna té alcalde propi. Ara bé, a jutjar per l’estat en què va quedar el campanar de l’església de la Divina Providència després del terratrèmol del 27 de febrer hom diria que l’alcalde potser no va ser prou provident:

Estat del campanar de l'església de la Divina Providència després del terratrèmol del 27 de febrer de 2010, barri de Providència (Santiago de Chile)

Variants formals: providença (antigament). La divinal potença | ha feta providença | que el mal de pestilença | vesit la terra, Turmeda Prof. xxi.

Etimologia:  Primera datació al s. XIV, Eiximenis.  Prové del llatí providentia, amb el mateix significat. El substantiu llatí deriva del verb provĭdēre , vegeu etimologia de proveir més avall. És interessant copsar que providència és un substantiu que pot emprar-se com a sinònim de previsió (vegeu significats 1 i 3), substantiu derivat del verb preveure, i com a sinònim de provisió (vegeu significat 4), substantiu derivat del verb prov eir. __________________________________________________________________

PROVEIR v. tr. i intr.

1. tr. Prendre les mesures necessàries a un fi. Ell proveeix a tot allò que cal. Sinònims: donar recapte de (quelcom), administrar, vigilar, tenir cura de, regir, guardar. No dóna recapte de la seva empresa i pretén donar-me consells.

 • Comprar queviures. Passant per la plaça he proveït.

Locucions:

 • Déu proveirà. Expressió encomanant-se o resignant-se als designis de Déu com a provident (vegeu Providència significat 3) per tal de superar  una situació complicada a nivell econòmic, etc.

2. tr. Resoldre o tramitar un afer. Proveir una qüestió en justícia. Sinònims: disposar, decidir, resoldre, tramitar.

 • (especialment) Dictar un jutge o un tribunal una provisió  per a la tramitació d’un afer.

3. tr. Posar en possessió d’allò que és necessari (algú o alguna cosa), fer que ho tingui, que no li manqui. El vaig proveir de roba. Proveir un mercat de viandes. Ens vam proveir de pa i vi. Aquest significat es relaciona amb el substantiu provisió (de coses o títols) més que no pas amb providència (de mesures). Sinònims: abastar, fornir, dotar, aprovisionar, llastar, assortir, equipar, avituallar,

 • Fer cobrir (un lloc vacant) atorgant-lo a algú. Convocar una oposició per proveir una càtedra. Proveir la plaça de vigilant.
 • Conferir a algú algun càrrec, ofici, dignitat. L’han proveït de dues càtedres.
 • (reflexiu) Procurar-se, adquirir allò que hom necessita. Ens vam proveir bé de pa i vi.

Etimologia: primera datació al s. XIV; provinent del llatí provĭdēre, amb el mateix significat. El terme llatí es composa a partir de vĭdēre ‘veure’ amb el prefix pro- que significa ‘a favor de’. Així doncs proveir vol dir literalment ‘mirar per’. Es interessant entendre la diferència entre preveure i proveir: Preveig una necessitat i proveeixo en conseqüència (faig quelcom que ajudi (‘a favor de’) cobrir-la. Cal preveure per poder proveir!

_________________________________________________________________

PRÒVID, PRÒVIDA adj.

Que proveeix a temps o preveient. Una administració pròvida. Sinònims: provident, previsor.

Etimologia: primera datació al s. XIV, Torcimany. Provinent del llatí providus, –a, –m, amb el mateix significat, que prové de vĭdēre ‘veure’.

_________________________________________________________________

PROVIDENT adj.

1. Que pren mesures per endavant preveient una necessitat esdevenidora o possible. En temps de crisi cal ser provident per tal d’arribar sense estretors a fi de mes.

2. Déu provident: Dit de Déu per tal com té providència del món i dels homes. Pel concurs diví, Déu provident dirigeix la voluntat humana sense interferir en la seva llibertat. Sinònims: la Divina Providència (Vegeu Providència 3).

Sinònims: pròvid, previsor, prevenient, prudent. Ésser provident: ésser previsor, pensar en el dia de demà, sagnar-se amb salut o curar-se en salut, posar el pegat abans del furóncol .

Etimologia: primera datació al 1888. Periva de  provĭdens, -ntis, participi present de providēre ‘proveir, mirar per”.  Una persona provident és aquella que mira per les necessitats futures.

_________________________________________________________________

PROVIDENCIAL adj.

1. Relatiu o pertanyent a la providència. Les mesures preses han estat providencials.

2. Molt oportú. La seva arribada fou providencial. Sinònims: oportú, expedient, escaient, benvingut, Venir (una cosa) com anell al dit.

Etimologia: Primera datació al 1839. Derivat de providència.

_________________________________________________________________

PROVIDENCIALISME m.

Doctrina que afirma la providència divina. Això és, la creença segons la qual la voluntat de Déu és evident en cada esdeveniment i la convicció que el seu poder (o providència) és tan complet que l’home no pot igualar-lo ni comprendre el seu projecte.  Vaja, que Nostre Senyor usa la seva providència per anar guiant-nos cap al nostre destí.Vegeu-ne més detalls a la viquipèdia. A l’Enciclòpedia Catalana es descriu el providencialisme d’una manera més formal:

Modalitat específicament religiosa del finalisme, el providencialisme coneix, filosòficament parlant, les mateixes raons fonamentadores i les mateixes dificultats racionals que aquest. D’altra banda, l’excessiu antropomorfisme amb què ha estat sovint entès —i en virtut del qual el Déu provident sembla reduït a un deus ex machina— fa que el providencialisme connoti un significat fatalista (destí), sempre rebutjat tanmateix oficialment, per exemple, per l’Església.

Etimologia: Derivat de providencial.

_________________________________________________________________

PROVIDENCIALISTA

1. m. i f. El/la qui professa la doctrina del providencialisme. Josep Pla parlava així dels providencialistes catalans a Sensació de SuïssaEl viatge sense objecte (1924-1925) :

…Existeix a casa nostra àdhuc el providencialista. El providencialisme és una forma mental que han creat conjuntament el catolicisme i l’espanyolisme. El providencialista sosté amb els ulls baixos que les epidèmies, les desgràcies, les barrabassades són fets irreparables contra els quals no hi valen prevencions ni fumigacions ni tractaments. Tot això forma part de les determinacions fatals de la providència. La persona que a casa nostra fa un negoci brut, la que no compleix amb el seu deure, el que tira contra els interessos generals es pensa estar d’acord amb les lleis que regulen la gravitació i l’harmonia universal i la teologia més ben lligada.

Cal distingir almenys entre dos tipus de providencialistes (segons s’explica aquí):

 • Providencialistes optimistes: els que creuen que la natura opera segons un pla diví de progrés i que el món és el més òptim dels possibles. En aquest grup hi trobem científics tan rellevants a la seva època com Leibniz (1646-1716) i Linneo (1707-1778).
 • Providencialistes pessimistes: els que creuen que la natura es degrada contínuament i inexorable. Un exemple d’aquest grup és l teòleg Thomas Burnet (1635?-1715).

2. adj. Relatiu o pertanyent al providencialisme. Durant la cerimònia, el sacerdot va pronunciar un discurs intensament providencialista. La intenció didàctica i justificativa, i el sentiment religiós i providencialista es reflecteixen al llarg de tota la Crònica de Jaume I el Conqueridor.

Etimologia: Derivat de providencial.

_________________________________________________________________

PRÒVIDAMENT adv.

D’una manera pròvida. En una temporada tan llarga i plena de  partits l’entrenador del Barça haurà d’actuar pròvidament per encaminar l’equip fins als triomfs! Sinònims: providentment, prudentment, amb seny de bèstia vella.

Etimologia: primera datació al 1888. Derivat de pròvid.

_________________________________________________________________

PROVIDENTMENT adv.

Amb providència. Sinònims: pròvidament.

Etimologia: derivat de provident.

_________________________________________________________________

PROVIDENCIALMENT adv.

D’una manera providencial. El porter va desviar la pilota providencialment quan era a punt de travessar la línia de gol. Sinònims: oportunament, a punt, a temps millor, com bunyols dins mel.

Etimologia: derivat de providencial.

_________________________________________________________________

Apa, me’n vaig a dormir i us deixo en mans de la Providència!

Anuncis

Una resposta

 1. Muy chula la palabra! Providencia también en Chile es la comuna que marca la separación de estratos sociales. Es en esta comuna donde existe una plaza muy famosa en que indica, de acuerdo a donde uno vive, el nivel socioeconómico al que pertenece.
  Felicitaciones buen trabajo!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: