croquis; croquisar


croquis

croquis

croquis

croquis

CROQUIS m.

Representació sumària d’un lloc o d’una figura, feta amb alguns trets de llapis, de ploma, etc.; Dibuix d’execució ràpida, sense detalls. Dibuix que, fet del natural o a partir d’un mapa topogràfic o una fotografia o de la imaginació, presenta, d’una manera senzilla i esquemàtica, paisatges, fenòmens, idees, etc. Per exemple, un arquitecte podria dir: Tinc una idea clara de com enfocar el projecte! I el client li podria respondre: Me’n pots fer un croquis per que ho pugui entendre millor?

S’en dugué el dibuix… clavat en son cervell, el traspassà al paper en barruer croquis, Pons Auca 40. Ja que presentat es croquis de sa dolsa esposa, no puch passà sense pintar-lo a ell, Maura Aygof. 170.

  • Croquis acotat: Dibuix fet generalment a pols, en el qual s’especifiquen les cotes que permetran de dibuixar ulteriorment el plànol definitiu.
  • Croquis altimètric: Croquis d’un relleu que s’obté a simple vista amb l’ajut d’alguns punts de posició i altitud coneguts.
  • Croquis d’accident: Esborrany a mà alçada que un investigador de camp fa de l’àrea de conflicte, que inclou la posició de les unitats de trànsit implicades en un accident, el punt de conflicte, la localització de les restes de l’accident, les marques de pneumàtics, les possibles trajectòries dels vehicles, etc.
  • Croquis de recorregut: Representació gràfica del recorregut d’una competició, que es facilita als participants abans del començament de la primera prova. Sembla que estan molt de moda els croquis de vies d’escalada. Vegeu-ho per exemple aquí.
croquis de vies descalada

croquis de vies d'escalada

  • Croquis topogràfic: Croquis realitzat sense escala que representa un o diversos fenòmens en posicions aproximatives.
  • Etimologia: pres del francès croquis, amb el mateix  significat.
  • Sinònims: esbós, apunt, esquema, dibuix esquemàtic.
croquis destudi darquitectura

croquis d'estudi d'arquitectura

Els croquis són molt útils tant en la pràctica de les arts: pintura, escultura, arquitectura, etc; com en l’àmbit de les ciències: biologia, física, etc. En el cas de les arts com a primers passos en la concepció de l’obra i en el de les ciències com a ajuda per a la comprensió dels conceptes.

croquis dun canó

croquis d'un canó per a modelisme naval

Els pintors sovint fan els croquis en un quadern o un tauler de dibuix. En enginyeria els croquis sovint es fan en paper ceba, que és un paper molt fi i semitransparent ideal per aquest menester.

croquis de pintura

croquis de pintura

CROQUISAR v. tr.

Fer el croquis (d’alguna cosa). Representar quelcom en forma de croquis. Per exemple: el cap de projectes a l’enginyer: Si us plau, croquisa la nova peça.

  • Sinònims: esbossar, esquematitzar.
Aquí teniu els links d’avui:
Bé, jo de fer croquis en sé molt poc i sempre acabo posant molts detalls! Deixem-ho aquí.