espars,-a; esparsament


Ha arribat l’estiu amb tot el seu esplendor i amb insuportable calor! En aquestes condicions, només m’he vist amb cor de publicar aquest adjectiu espars! Es un mot a mot curtet i de bon digerir, per no fer més pesada la canícula que ens espera!

_________________________________________________________________

ESPARS,-A adj.

1.  Que no forma part d’un conjunt, que no fa joc amb altres. Han publicat un últim volum amb els articles esparsos. A les pinedes més protegides, pot trobar-se de manera esparsa Quercus ilex, Hedera helix, Phillyrea latifolia, Crataegus monogyna, Smilax aspera, etc. Sinònims: dispers, solt, escadusser, desparió, desparionat o desaparionat, despariat, desparellat o desaparellat, deslligat, solter.

  • Matriu esparsa: (matemàtiques) en anàlisi numèrica s’anomena així a una matriu plena majoritàriament de zeros. Conceptualment representa sistemes dèbilment acoblats. Programa desmostració de matrius esparses. Com a cas especial, quan la matriu és unidimensional (amb una sola fila o columna), podem parlar de vector espars.

Matriu esparsa

  • Fitxer espars: (informàtica) tipus de fitxer que intenta usar l’espai del sistema de fitxers de manera més eficient quan els blocs d’aquest estan majoritàriament buits, mitjançant la seva representació amb metadades.

2. (Botànica) en nombre d’un per nus però sense formar dues rengleres oposades. Normalment fa referència a les fulles però també pot usar-se per descriure la ramificació i d’altres aspectes.

  • Fulles esparses (dibuix a): s’anomenen així quan hi ha una sola fulla per nus de la tija i en conjunt les fulles es disposen helicoïdalment al llarg d’aquesta. En el cas particular en què no formen helicoide i es van alternant  a banda i banda s’anomenen fulles alternes (dibuix b). Més detalls sobre la fil·lotaxi (classificació de les fulles segons la seva disposició i orientació al llarg de la tija). També aquí.

Diferents tipus de fulles segons la seva fil·lotaxi. a) Fulles esparses.

Fulles esparses

Les fulles esparses de l’heura (Hedera Helix)

Etimologia: primera datació al 1288; del llatí sparsus, -a, -um, participi de spargĕre ‘espargir’. Espargir vol dir escampar, dispersar, disseminar així que quelcom esdevé espars sovint com a resultat d’un espargiment, d’una dispersió o d’una escampada: El nen ha escampat la roba i aquest mitjó ha quedat espars.

_________________________________________________________

ESPARSAMENT adv.

No formant part d’un conjunt.  Disposats esparsament. Esparsament pilós. Esparsament ramificat, etc.  ..en la secció transversal de la tija, queden disposats esparsament, sense dibuixar un anell principal. Els canyissars esquitxen esparsament la riba de l’embassament, molts cops sense formar poblacions de prou entitat.. Sinònims: dispersament.

_________________________________________________________