finançar; finança, finançament, autofinançament, cofinançament; finançador, financer


El recent acord de finançament entre els Governs Català i Espanyol és l’esca que ha motivat la recerca d’avui. Us suggereixo de condimentar la lectura d’avui escoltant la cançó Conspiració de’n Jaume Sisa, per què a la lletra hi apareixen uns financers:


Propietaris d´instint criminal,

moralistes de cor amoral,

financers de mirada espectral,

productores de l´audiovisual,

altaveus del discurs oficial

i un obrer amb consciència social.

___________________________________________________________________

FINANÇAR v. tr.

1. Dirigir o conduir la part financera d’un afer. La persona (o entitat) que fa aquesta tasca s’anomena financer (o entitat financera). Sinònims: Portar o gestionar les finances.

Assessorament financer

Assessorament financer

2. Proveir el capital per a un afer. Aportar els recursos econòmics necessaris per al funcionament d’una empresa o la realització d’una determinada activitat. La persona (o entitat) que aporta el capital s’anomena finançador (o entitat finançadora). L’Ajuntament finançarà la construcció d’un nou parc. És interessant observar que quan es parla de finançar no queda clar si el diners aportats pel finançador cal tornar-los o no. Així doncs, jo entenc que finançar és una terme d’un abast més ampli que pagar, prestar, comanditar i la resta de sinònims que llisto tot seguit. Podríem dir que tots ells són casos particulars de finançament, diferents formes legals d’aconseguir diners, vaja. Sinònims: pagar, costejar, comanditar (en aquest cas qui aporta els diners no espera que li tornin), prestar (en aquest cas qui aporta els diners espera que li tornin, normalment amb escreix), fer de soci capitalista, deixar, escanyar (quan es presta amb gran usura).

__________________________________________________________________

FINANÇA f. (usat generalment en plural: FINANCES)

1. Finances: Conjunt de rendes, recursos pecuniaris, especialment d’un estat. Sinònims: rendes, recursos pecuniaris, diners.

  • Finances públiques: conjunt de procediments emprats per l’estat per a recollir uns ingressos amb vista a efectuar unes despeses en el pla estatal, local o de les agències de govern.
  • Ministeri, Ministre, Conselleria, Conseller (de Finances): el que (qui) s’ocupa d’administrar les finances d’un país. A Catalunya l’actual Conseller d’economia i finances és l’Antoni Castells:


  • Departament d’Economia i Finances: L’economia és l’administració ordenada dels béns d’una comunitat, d’un estat, d’un establiment. Les finances en canvi estan destinades a aconseguir els diners amb els quals poder adquirir, crear i gestionar els béns en qüestió.
  • Institut Català de Finances: Organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d’Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar pública i privada, creat el 1985.

2. Maneig d’afers monetaris d’un volum considerable. És a dir, tot i que es pot parlar de les finances personals d’algú, el terme només resulta adequat quan aquest algú és considerablement ric. Aquest diputat coneix molt bé les finances. Té un parent que es dedica a portar les finances d’una multinacional.

3. (en compatibilitat empresarial) Maneig dels elements del passiu d’un balanç. I un balanç en el context empresarial és: Document comptable establert sobre la base de l’agrupació de partides en l’actiu i en el passiu, d’acord amb un sistema de comptes determinat. Al final tots aquells elements que apareixen en el passiu d’un balanç vénen a ser deutes que l’empresa té amb els seus finançadors, creditors, etc.  L’objectiu d’un balanç és el de poder verificar i demostrar l’estat de salut econòmica d’un negoci, empresa, estat. Si el saldo és negatiu vol dir que es tenen més deutes que no pas actius (béns, etc) i  es parla de dèficit. En canvi si els actius són majors als passius es parla de superàvit. Si el balanç de passius i actius està equilibrat es parla de dèficit zero.

4. (antigament) Acte de finar o cloure, especialment un compte, un deute, un pagament. Sinònims: liquidació, finiment, quitança, quitament. Tenga… libre d’albaran dels comptes en lo qual not e encara scrisca les finanses de tots los comptes, Ordin. Palat. 153. Per les LX mília dobles… féu soltar al rey don Johan de Castella qui’ls tenia presoners…, se mostra clarament que’l dit duch ha pagada sa finança complidament, doc. a. 1404 (Anuari IEC, v, 548).

Etimologia: Primera datació al 1344 a les Ordinacions de Pere III. Derivat de finar, en el sentit de ‘saldo, liquidació d’un compte, deute’. Això en diu l’Etimològic mentre que l’Alcover-Moll curiosament diu que aquesta etimologia només correspon a l’accepció 4, mentre que la resta d’accepcions són neologismes presos del francès: finances. El verb finar al seu torn deriva del mot fi, que apareix datat per primer cop al s. XII i prové del llatí fīnis ‘fi, acabament; límit’. Vaja que finançar significa liquidar un deute prèviament adquirit, com demostra l’accepció 4. Per tant, quan es parla de noves formes de finançament o d’alternatives de finançament hom es refereix a diferents maneres de retornar un deute, més o menys favorables per al deutor depenent de quina sigui la seva situació econòmica. No cal dir que en una societat amb tendència a endeutar-se com l’actual sempre està en voga parlar de noves possibilitats de finançament, com les que han aparegut els darrers anys  que permeten finançar els viatges quan hom va de vacances.

__________________________________________________________________

FINANÇAMENT m.

Acció i efecte de finançar. Segons l’origen, les fonts de finançament es classifiquen en pròpies, si provenen de l’activitat habitual o de la unitat econòmica o són aportades per individus pertanyents a aquesta unitat, i alienes, si hom recorre a alguna de les institucions del sistema financer, la qual cosa representa un endeutament enfront d’altri. Sinònims: pagament, liquidació, bestreta, avançament, avançada, bou.

__________________________________________________________________

AUTOFINANÇAMENT m.

Finançament que es realitza mitjançant fons propis. Inversió interna efectuada per una empresa mitjançant recursos propis. Sinònims: finançament propi.

__________________________________________________________________

COFINANÇAMENT m.

Finançament fet simultàniament per dues o més institucions financeres. Sinònims: finançament conjunt.

__________________________________________________________________

FINANÇADOR, -A adj.

Que finança. Que aporta els diners, vaja. Per exemple:

  • Capacitat finançadora: Aquella entitat tenia una gran capacitat finançadora.

FINANÇADOR, -A m. i f.

El qui finança. Sinònims: capitalista, creditor, prestador, banquer , anglès (popularment). Per exemple una entitat bancària és una finançadora. …En aquests darrers anys la televisió ha esdevingut la gran finançadora que ha permès als grups productors de reduir la inversió de fons propis en vendre per endavant els drets d’exhibició…

__________________________________________________________________

FINANCER, -A m. i f.

1. Persona que es dedica a realitzar i/o gestionar operacions financeres. Sinònims: banquer. Noteu la diferència entre un financer i un finançador. Un finançador és el qui posa els diners mentre que el financer és qui els gestiona. Hi ha casos en què la mateixa persona o entitat pot fer de finançador i de financer alhora; és el cas dels bancs i les caixes. Un bon exemple de financer finançador que va donar molt mal exemple de les finances és el de Bernard Madoff, que va ser notícia l’any passat per haver comès una dels majors fraus financers de la història. El més impactant és que va ser capaç d’enganyar un munt d’entitats financeres amb la seva estafa, deixant la credibilitat del món de les finances per terra.

El financer Bernard Madoff

El financer Bernard Madoff

2. Persona entesa en operacions financeres.

3. f. financera: societat que té per objecte avançar els recursos financers a altres empreses per al finançament de noves inversions, a canvi d’un interès determinat. Aquella financera no tenia gaire bona fama. Noteu que bé a ser el mateix dir financera que societat o entitat financera, simplement se substantiva l’adjectiu per a estalviar un mot.

FINANCER, -A adj.

Relatiu o pertanyent a la finança o a les finances. Operacions financeres. Sinònims: pecuniari, econòmic, monetari.

  • Sistema financer: un determinada implementació d’un model financer. Una de les principals causes que s’esmenta sovint de l’actual crisi econòmica sembla ser la dels errors en les institucions que havien de vetllar per la correcta aplicació de les regles i dels controls per garantir la transparència i legalitat de les operacions financeres.
  • societat financera, recursos financers, operacions financeres, problemes financers, dificultats financeres.

________________________________________________________________

Em sembla que per avui ja és suficient; altrament em caldria cercar alguna forma de finançament pel mot a mot ;o)